Organizzazione e Team

L'azienda è viva perchè è fatta di persone - R. Gadler